ยางธรรมชาติเหลวคืออะไร?

ตอบ : ยางธรรมชาติเหลว (Liquid Natural Rubber – LNR) มักจะถูกคิดว่าเป็นน้ำยางธรรมชาติ (Latex) ซึ่งเป็นการเข้าใจที่ผิด เพราะยางธรรมชาติเหลวเป็นผลิตภัณฑ์ที่มาจากการตัดขาดสายโซ่ของยางธรรมชาติ (Depolymerisation) โดยอาศัยความร้อนหรือปฏิกิริยาทางเคมี ยางธรรมชาติเหลวจะประกอบด้วยโมโนเมอร์ชนิดเดียวกับยางธรรมชาติ (1 ,4 ซีส-โพลิไอโซพรีน) และมีองค์ประกอบอื่นๆ เหมือนกับยางธรรมชาติ ได้แก่ สี กลิ่น ลักษณะทางกายภาพ สมบัติการใช้งาน อีกทั้งยังมีความหนาแน่น ระดับของความไม่อิ่มตัวและอุณหภูมิการเปลี่ยนสถานะคล้ายแก้ว (glass transition temperature, Tg) เท่ากับยางธรรมชาติอีกด้วย

สิ่งที่แตกต่างกัน คือ น้ำหนักโมเลกุล โดยยางธรรมชาติเหลวจะมีน้ำหนักโมเลกุลต่ำกว่า 100 ,000 มีลักษณะเป็นของเหลวที่ระเหยไม่ได้ มีสีน้ำตาลเข้มและสามารถใช้งานเป็นสารทำให้ยางนิ่ม (plasticiser) ที่มีคุณภาพสูงได้ ยางธรรมชาติเหลวมีหลายเกรด เกรดที่มีน้ำหนักโมเลกุลสูงกว่าจะมีความหนืดสูงกว่า ยางธรรมชาติเหลวมีความหนืดตั้งแต่ 400-4 , 000 พอยส์ (Poise)

ยางธรรมชาติเหลวสามารถทำให้เกิดการคงรูปได้โดยใช้กำมะถัน เปอร์ออกไซด์หรือโลหะออกไซด์ ข้อดีของยางธรรมชาติเหลวคือ กระบวนการผลิตง่ายและการปรับปรุงสมบัติการใช้งานทำได้ง่าย เมื่อนำยางธรรมชาติเหลวไปใช้เป็นสารทำให้ยางนิ่ม ยางธรรมชาติเหลวจะช่วยให้สามารถเติมผงเขม่าดำในปริมาณที่สูงขึ้นลงไปในยางคอมพาวด์โดยที่ยังรักษาสมบัติการคงรูปของยางได้ เพราะว่ายางธรรมชาติเหลวจะวัลคาไนซ์ไปพร้อมกับยางธรรมชาติ ข้อดีอื่นๆ ที่เด่นชัดของยางธรรมชาติเหลวก็คือ ช่วยลดอัตราเสี่ยงในการทำให้เกิดยางตาย (Scorch) ใช้พลังงานในการผลิตต่ำลง สมบัติการไหลดีขึ้นและมีค่าพลาสติกซิตี้ (plasticity ) ที่ต่ำลง เป็นต้น

ที่มา : Natuurrubber39 – 3 rd quarter 2005 (Newsletter of the Rubber Foundation information Center for Natural Rubber- RUBBER-STICHTING 1936)