การประชุมวิชาการในประเทศ

23-27 สิงหาคม 2560 มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560 (Thailand Research Expo 2017) กรุงเทพฯ
16-17 พฤศจิกายน 2560 The Asia Pacific Rubber Conference (APRC) 2017 จ.สุราษฎร์ธานี
14-16 มีนาคม 2561 Global Rubber Latex & Tyre Expo 2018 กรุงเทพฯ
4-5 พฤษภาคม 2561 5 th International Conference on Plastic, Rubber and Composites (ICPRC 2018) จ.ภูเก็ต

การประชุมวิชาการต่างประเทศ

8-9 สิงหาคม 2560 International Latex Conference 2017 ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา
21-23 สิงหาคม 2560 The 15 th China International Tire Expo 2017 ณ ประเทศจีน
12-14 กันยายน 2560 Global Rubber Conference 2017 ณ ประเทศมาเลเซีย
13-14 กันยายน 2560 36 th Annual Meeting and Conference on Tire Science and Technology
ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา
13-16 กันยายน 2560 Vietnam Plas 2017 ณ ประเทศเวียดนาม
20-22 กันยายน 2560 RubberTech China 2017 ณ ประเทศจีน
20-22 กันยายน 2560 The International Exhibition on Tire and Aftermarket 2017 ณ ประเทศจีน
3-4 ตุลาคม 2560 Asian Latex Conference 2017 ณ ประเทศมาเลเซีย
4-5 ตุลาคม 2560 Tyrexpo UK 2017 ณ ประเทศอังกฤษ
9-12 ตุลาคม 2560 International Elastomer Conference ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา
24-25 ตุลาคม 2560 Hose Manufactures Conference 2017 ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา

2561
20-21 กุมภาพันธ์ 2561 Tire Technology Expo 2018 ณ ประเทศเยอรมนี
29 พฤษภาคม -1 มิถุนายน 2561 The Tire Cologne ณ ประเทศเยอรมนี
2-5 กรกฎาคม 2561 German Rubber Conference ณ ประเทศเยอรมนี
4-6 กันยายน 2561 The International Rubber Conference 2018 (IRC 2018) ณ ประเทศมาเลเซีย
4-6 กันยายน 2561 9 th International Rubber Glove Conference & Exhibition ณ ประเทศมาเลเซีย
20-21 พฤศจิกายน 2561 Africa Rubber Expo & Summit 2018 ณ ประเทศแอฟริกาใต้