PostHeaderIcon การประชุมวิชาการ/นิทรรศการยางต่างประเทศ

User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 
มิถุนายน 2560  
13-14 มิถุนายน 2560 Rubber in automotive Conference 2017 ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา
13-15 มิถุนายน 2560 Rubber & Tyre Expo Vietnam 2017 ณ ประเทศเวียดนาม
16-17 มิถุนายน 2560 Asian Tyre and Rubber Conference 2017 ณ ประเทศอินเดีย
27-28 มิถุนายน 2560 The Future Tire Conference 2017 ณ ประเทศเยอรมนี
กรกฎาคม 2560
11-13 กรกฎาคม 2560 Tyreexpo India 2017 ณ ประเทศอินเดีย
สิงหาคม 2560
8-9 สิงหาคม 2560  International Latex Conference 2017 ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา
21-23 สิงหาคม 2560 The 15 th China International Tire Expo 2017 ณ ประเทศจีน
กันยายน 2560
12-14 กันยายน 2560 13th Global Rubber Conference 2017 (GRC 2017) ประเทศฟิลิปปินส์
13-14 กันยายน 2560 36th  Annual Meeting and Conference on Tire Science and Technology ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา
13-16 กันยายน 2560 Vietnam Plas 2017 ณ ประเทศเวียดนาม
20-22 กันยายน 2560 RubberTech China 2017 ณ ประเทศจีน
ตุลาคม 2560
3-4 ตุลาคม 2560 Asian Latex Conference 2017 ณ ประเทศมาเลเซีย 
4-5 ตุลาคม 2560 Tyrexpo UK 2017 ณ ประเทศอังกฤษ
9-12 ตุลาคม 2560 International Elastomer Conference ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา
24-25 ตุลาคม 2560 Hose Manufactures Conference 2017 ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา
2561
20-21 กุมภาพันธ์ 2561 Tire Technology Expo 2018 ณ ประเทศเยอรมนี
29 พฤษภาคม -1 มิถุนายน 2561 The Tire Cologne ณ ประเทศเยอรมนี
9-11 ตุลาคม 2561 International Elastomer Conference 2018