PostHeaderIcon การนำเสนองานประชุมวิชาการยาง

User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 
    c2 ไฟล์นำเสนอในการประชุมเชิงวิชาการประจำปี สวทช. ครั้งที่ 10 (NAC2014)
ห้องประชุมออดิเทอเรียม อาคารสำนักงานกลาง อุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย

2 เมษายน 2557 งานสัมมนา"นวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อความยั่งยืนของยางธรรมชาติ"

line

    c2 ไฟล์นำเสนอทางด้านน้ำมันที่ใช้ในยาง
line
   c2 ไฟล์นำเสนอในงานประชุมวิชาการยางพาราแห่งชาติ ครั้งที่ 4 "๙ บันดาลงานวิจัยยางพารา"
ห้อง Phoenix 4-6 อิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี
วันที่ 23-24 มิถุนายน 2555 
line
c2 ไฟล์นำเสนอในงานประชุมวิชาการยางพาราแห่งชาติ ครั้งที่ 3 "ยางพาราไทยสู่ความมั่งคั่ง"
ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค
วันที่ 24-25 มิถุนายน 2554
24 มิถุนายน 2554
25 มิถุนายน 2554