PostHeaderIcon คลินิกยาง

 คลินิคยาง จัดตั้งขึ้นเพื่อ “ให้คำปรึกษา” วิเคราะห์และเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการผลิตผลิตภัณฑ์ยางของท่านในเบื้องต้น 
โดยผู้เชี่ยวชาญประจำเครือข่ายพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางและไม้ยางพารา    
      วิธีส่งคำปรึกษา   
  - ทางโทรศัพท์:02-441-9816-20 ต่อ 1115 หรือ 02-441-0511 หรือ โทรสาร: 02-441-9378    
  - กรณีถ้าต้องการพบผู้เชี่ยวชาญโดยตรง กรุณาโทรมานัดหมายล่วงหน้า   
   - ดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอรับคำปรึกษา   ms_office_2003_word_icon_32  pdf_viewer_icon_32
    
        
    ผู้ประสานงานคลินิกยาง: คุณทิพวรรณ/คุณอุบล