PostHeaderIcon วิเคราะห์และทดสอบน้ำยาง

User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยางไทยรับบริการวิเคราะห์และทดสอบน้ำยางดังนี้

การวิเคราะห์และทดสอบน้ำยาง มาตรฐาน ปริมาณน้ำยาง (ml) ราคา/ตัวอย่าง
ปริมาณของแข็งทั้งหมด (Total Solid Content: TSC) ISO 124 50-100 250 บาท
ปริมาณเนื้อยางแห้ง (Dry Rubber Content: DRC) ISO 126 50-100 250 บาท
ปริมาณแอมโมเนีย (Alkalinity as NH3 Content) ISO 125 50-100 250 บาท
จำนวนกรดไขมันที่ระเหยได้ (Volatile Fatty Acid Number) ISO 506 100-200 400 บาท*
จำนวนโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ (Potassium Hydroxide Number) ISO 127 100-200 400 บาท*
ความเสถียรต่อแรงกล (Mechanical Stability Test: MST) ISO 35 100-200 400 บาท*
ปริมาณยางจับเป็นก้อน (Coagulum Content) ISO 706 200-300 400 บาท
ความเป็นกรด-ด่าง (pH) ISO 976 50-100 200 บาท
ความหนืด (Viscosity) ISO 1652 600-1,000 400 บาท*
ปริมาณแมกนีเซียม (Magnesium Content) RRIT** 50-100 400 บาท*
 
* หมายเหตุ: กรณีที่ทดสอบ 1 รายการ คิดค่าบริการเพิ่มจากค่าใช้จ่ายตามรายการ
**RRIT คือ วิธีการทดสอบตามสถาบันวิจัยยาง การยางแห่งประเทศไทย


แบบฟอร์มการขอใช้บริการ

 
ค้นหา
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม