PostHeaderIcon เครื่องมือและอุปกรณ์

User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 
Melt Flow Indexer (MFI)
เครื่องวัดค่าดัชนีหลอมไหลของโพลิเมอร์ผ่านดายโดยมีน้ำหนักกด ซึ่งค่าดัชนีหลอมไหลที่วัดได้จะแปรผกผันกับความหนืด กล่าวคือ ถ้าดัชนีหลอมไหลมีค่าสูงแสดงว่าวัสดุนั้นมีความหนืดต่ำ
Mooney Viscometer
เครื่องวัดค่าความหนืดของยางดิบหรือยางคอมพาวด์ ภายในห้องใส่ยางจะมีจานโลหะหมุนอยู่ภายใต้อุณหภูมิและความดันตามที่กำหนดไว้ ซึ่งจะทำให้เกิดแรงบิด (torque) ขึ้น และขับให้สปริงรูปตัวยูเกิดการเคลื่อนที่ ใช้ไมโครมิเตอร์วัดขนาดการเคลื่อนที่ให้ออกมาเป็นมาตรที่เรียกว่า Mooney Viscosity เช่น 50 ML 1+4 (100C)
- 50 หมายถึง ค่าความหนืดที่วัดได้ในหน่วยมูนนี่
- M หมายถึง Mooney
- L หมายถึง จานหมุนขนาดใหญ่ (ถ้าใช้จานหมุนขนาดเล็กให้ใช้อักษร S)
- 1 หมายถึง ระยะเวลาที่ใช้ในการอุ่นยางก่อนทดสอบ เป็นนาที
- 4 หมายถึง เวลาที่ใช้ในการทดสอบ เป็นนาที
- 100C หมายถึง อุณหภูมิที่ใช้ในการทดสอบ

Oscillating Disk Rheometer (ODR)
เครื่องรีโอมิเตอร์แบบจานแกว่ง เป็นเครื่องมือที่ใช้วัดลักษณะการคงรูปของยาง ตัวเครื่อง ODR ประกอบด้วยโรเตอร์ที่เคลื่อนที่แบบแกว่งอยู่ในช่องว่างระหว่างดายบนและดายล่าง โดยทำมุม 1 องศา ผลที่ได้จะเป็นเส้นกราฟการคงรูป แสดงค่าแรงบิดต่ำสุด แรงบิดสูงสุด ระยะเวลาสกอร์ช ระยะเวลาคงรูป

 

Universal Testing Machine
เป็นเครื่องมือที่ใช้วัดสมบัติแรงดึง (ความทนต่อแรงดึง การยืดตัว ณ จุดขาด ค่าโมดุลัส) ของยางคงรูป โดยจะให้แรงดึงกับชิ้นทดสอบจนกระทั่งชิ้นทดสอบขาดด้วยอัตราเร็วในการดึงคงที่ และบันทึกค่าค่าแรงดึง (tension force) ที่เปลี่ยนไปตามระยะการยืดตัว (deformation) ของวัสดุ นำค่าที่ได้ไปคำนวณและพล็อตกราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเค้นกับความเครียด พร้อมทั้งคำนวณค่าความทนต่อแรงดึง การยืดตัว ณ จุดขาด และค่าโมดุลัสที่ความเครียดต่างๆ
- ความทนต่อแรงดึง (tensile strength) คือ ความเค้นดึงสูงสุดต่อหนึ่งหน่วยพื้นที่ของชิ้นงานที่ได้รับจนเกิดการขาด มีหน่วยเป็น MPa หรือ N/mm2
- การยืดตัว ณ จุดขาด (elongation at break) คือ ร้อยละการยืดตัวของชิ้นทดสอบที่จุดขาดเมื่อเปรียบเทียบกับความยาวเริ่มต้น
- โมดุลัส (modulus) คือ ค่าความเค้นที่ทำให้วัสดุยืดตัวตามที่กำหนด โดยทั่วไปจะกำหนดการยืดตัวไว้ที่ 100% และ 300%


การทดสอบด้วยเครื่อง
Universal Testing Machine

Hardness Tester
เครื่องวัดความแข็งในที่นี้ คือ เครื่องดูโรมิเตอร์แบบชอร์ เอ นิยมวัดความแข็งสำหรับยางทั่วไปที่มีค่าความแข็งต่ำกว่า 90 Shore A สำหรับยางที่มีความแข็งสูงกว่านี้ก็จะนิยมใช้เครื่องดูโรมิเตอร์แบบชอร์ ดี การวัดความแข็งของยาง คือ การวัดค่าความต้านทานของพื้นผิวต่อการทะลุทะลวงของหัวกดภายใต้สภาวะที่กำหนด


การทดสอบด้วยเครื่อง Hardness Tester

DIN Abrasion Tester
เครื่องวัดความต้านทานต่อการสึกกร่อนแบบ DIN ทดสอบโดยกดชิ้นทดสอบ (รูปทรงกระบอกเส้นผ่านศูนย์กลาง 16 mm หนาอย่างน้อย 6 mm) ด้วยแรงคงที่ให้ชิ้นทดสอบสัมผัสกับพื้นผิวขัดที่เคลื่อนที่ด้วยความเร็วตามที่กำหนด แล้วหาน้ำหนักที่สูญเสียไปของชิ้นทดสอบและคำนวณเป็นปริมาตรสูญเสียการทดสอบด้วยเครื่อง
DIN Abrasion Tester

AKRON Abrasion Tester
เครื่องวัดความต้านทานต่อการสึกกร่อนแบบ Akron ทดสอบโดยนำชิ้นทดสอบ (แผ่นกลมวงแหวนเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 63.5 mm เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 12.7 mm หนา 12.5 mm) ไปชั่งน้ำหนักและยึดติดกับแกนหมุน ชิ้นทดสอบจะถูกหมุนด้วยความเร็วตามที่กำหนดและสัมผัสกับล้อหินขัด โดยระนาบของชิ้นทดสอบและระนาบของล้อหินขัดทำมุมกัน 15 องศา เมื่อทดสอบเสร็จสิ้น ชั่งน้ำหนักที่สูญเสียและคำนวณเปรียบเทียบกับชิ้นทดสอบตัวอย่างมาตรฐานเป็นค่าดัชนีความต้านทานต่อการสึกกร่อน (ARI)

 

การทดสอบด้วยเครื่อง
ARON Abrasion Tester

Dynamic Mechanical Analyzer (DMA)
เครื่อง DMA เป็นเครื่องมือที่ใช้วัดสมบัติเชิงกลและสมบัติวิสโคอิลาสติกของวัสดุที่เป็นฟังก์ชันกับอุณหภูมิ เวลา และความถี่ โดยจะแสดงค่าอุณหภูมิการเปลี่ยนแปลงสถานะคล้ายแก้ว (glass transition temperature, Tg) ค่าโมดุลัส (storage and loss modulus) และลักษณะการเกิด relaxation ของวัสดุ

Ozone Aging Tester
เครื่องทดสอบความต้านทานต่อโอโซน ทดสอบโดยนำชิ้นงานทดสอบที่ได้รับความเครียด (มีการยืดตัว) ไปสัมผัสกับอากาศที่มีความเข้มข้นของโอโซนสูงในสภาวะตามที่มาตรฐานกำหนด สังเกตดูรอยแตกที่เกิดขึ้น (มักเกิดในทิศทางที่ตั้งฉากกับทิศทางของความเครียด)

Internal Mixer
เครื่องผสมแบบปิด เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการบดผสมยางและสารเคมี ประกอบด้วย ห้องผสม (chamber) โรเตอร์ (rotor) แรม (ram) และระบบหล่อเย็น ซึ่งการบดผสมเกิดจากการหมุนของโรเตอร์ 2 อัน ที่มีอัตราการหมุนไม่เท่ากัน ทำให้เกิดแรงเฉือนบริเวณช่องว่างของปีกโรเตอร์ ช่วยให้สารเคมีเข้าไปกระจายตัวในยางได้ดีขึ้น

Two Roll Mill
เครื่องผสมแบบสองลูกกลิ้ง เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการบดผสมยางและสารเคมีแบบเปิด ประกอบด้วยลูกกลิ้ง 2 ลูกที่มีอัตราเร็วในการหมุนต่างกันหมุนเข้าหากัน ทำให้เกิดแรงเฉือนบริเวณช่องว่างระหว่างลูกกลิ้งทั้งสอง ทำให้โมเลกุลยางถูกตัดขาด ความหนืดของยางลดลง และทำให้สารเคมีต่างๆ แตกตัวและกระจายตัวในยางได้ดีขึ้น

Thermogravimetric Analyzer (TGA)
เครื่อง TGA เป็นเครื่องมือที่ใช้วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงมวลของสารเมื่อได้รับความร้อน ภายใต้สภาวะที่กำหนด ประกอบด้วย เครื่องชั่ง เตาเผา และอุปกรณ์ที่ใช้ควบคุมระบบ โดยอาศัยหลักการสลายตัวของสารแต่ละชนิดที่อุณหภูมิต่างกัน

 


การทดสอบด้วยเครื่อง Thermogravimetric Analyzer

Fourier Transform Infrared Spectrometer (FTIR)
เครื่อง FTIR เป็นเครื่องมือที่ใช้พิสูจน์เอกลักษณ์โมเลกุลของสาร โดยการดูดกลืนรังสีอินฟราเรดและเกิดการเปลี่ยนโมเมนต์ขั้วคู่ (dipole moment) ในโมเลกุลเนื่องจากการสั่น (vibration) หรือการหมุน (rotation) ซึ่งสารตัวอย่างที่ใช้ในการวิเคราะห์อาจจะอยู่ในรูปของแข็ง ของเหลว หรือก๊าซก็ได้
 
ค้นหา
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม