PostHeaderIcon หลักสูตรฝึกอบรม

PostHeaderIcon การอบรมสารเคมีสำหรับยางแห้ง (27 เมษายน 2559)

การฝึกอบรมเทคโนโลยียางระดับพื้นฐาน
(ฺBasic Rubber Technology Course)

28apr2016

    สารเคมียาง ถือว่าเป็นวัตถุดิบที่เป็นปัจจัยสำคัญเช่นเดียวกับยางที่ใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ ซึ่งสมบัติของผลิตภัณฑ์ยางจะปรับเปลี่ยนได้ตามวัตถุดิบที่ใช้ในการผสม ซึ่งสูตรการผสมยาง มักจะประกอบไปด้วยยางและสารตัวเติมเคมีชนิดต่างๆ มากมาย แต่ละชนิดก็มีหน้าที่เฉพาะอย่างที่แตกต่างกัน  ดังนั้นผู้ออกสูตรการผสมควรที่จะมีความรู้  ความเข้าใจ เกี่ยวกับหน้าที่ และประสิทธิภาพของสารเคมียางเหล่านี้โดยละเอียด เพื่อที่จะสามารถเลือกใช้ชนิดและปริมาณของสารเคมีได้อย่างเหมาะสมที่จะให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีสมบัติและคุณภาพตามต้องการ
    ดังนั้นศูนย์วิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยางไทย ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญนี้จึงจัดหลักสูตรนี้ขึ้นโดยหลักสูตรนี้จะบรรยายถึงสมบัติ และการนำไปใช้งานของสารเคมียางชนิดต่าง ๆ โดยวิทยากรที่มีความรู้และความชำนาญจากศูนย์วิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยางไทย    ซึ่งการฝึกอบรมครั้งนี้เป็นการปูความรู้พื้นฐานตั้งแต่ ความรู้เรื่องวัตถุดิบก่อนที่จะนำไปสู่การฝึกอบรมในหลักสูตรทีจะจัดขึ้นต่อไป

วัตถุประสงค์

    เพื่อปูพื้นฐานความรู้ทางด้านวัตถุดิบของผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ชนิดและหน้าที่ของสารเคมียางที่ใช้สำหรับยางแห้ง ให้แก่ผู้ประกอบการ  พนักงานใหม่  หรือบุคคลทั่วไปที่สนใจให้มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับหน้าที่ และสมบัติต่างๆ ของสารเคมียาง เพื่อที่สามารถใช้ในการออกสูตรยางได้อย่างเหมาะสม ให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีสมบัติและคุณภาพตามที่ต้องการ

วิธีการดำเนินการฝึกอบรม

    การบรรยายจำนวน 1 วัน พร้อมเอกสารเนื้อหาการบรรยาย

ผู้เข้าร่วมฝึกอบรม

    ผู้ประกอบการ  พนักงาน จากอุตสาหกรรมยาง และ บริษัทตัวแทนจำหน่ายยาง และสารเคมียางต่างๆ  หรือ บุคคลทั่วไปที่สนใจ

สถานที่ฝึกอบรม

    ห้องทวีวัฒนา ชั้น 6 โรงแรม Salaya Pavilion วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล (วิทยาเขตศาลายา) จ.นครปฐม

เนื้อหาของหลักสูตร

ความรู้เกี่ยวกับชนิด สมบัติ และกลไกการทำงานของสารเคมีต่าง ๆ ได้แก่
- สารทำให้ยางคงรูป
- สารตัวเร่งปฏิกิริยา สารกระตุ้นและสารหน่วงปฏิกิริยา
- สารป้องกันการเสื่อมสภาพ
- สารเสริมแรงและสารตัวเติม
- สารทำให้ยางนิ่มและสารช่วยในกระบวนการผลิต และอื่น ๆ เป็นต้น

อัตราค่าลงทะเบียน

- อัตราค่าลงทะเบียน ท่านละ 2,500 บาท
- อัตราค่าลงทะเบียนสำหรับสมาชิกศูนย์ฯ ลด 10% หรือสิทธิพิเศษฟรีตามเงื่อนไข
- อัตราค่าลงทะเบียนสำหรับหน่วยงานราชการ ลด 10%
(รวมค่าอาหารว่าง อาหารกลางวัน และ เอกสารประกอบคำบรรยาย)
มายเหตุ กรณีสำรองที่นั่งแล้วยกเลิก กรุณาโทรแจ้งยกเลิกกับเจ้าหน้าที่อย่างน้อย 1 สัปดาห์ก่อนการอบรม มิฉะนั้นศูนย์ฯ จะเรียกเก็บค่าสำรองที่นั่งเต็มอัตรา

วิธีการชำระค่าลงทะเบียน

   - โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด สาขา ศิริราช ชื่อ บัญชี มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่บัญชี 016-3-00325-6 ภายในวันที่ 20 เมษายน 2559 ( กรุณาส่งหลักฐานการโอนเงินผ่านทางโทรสาร หมายเลข 0-2441-9378 หรือ e-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน ภายในวันที่ 23 มีนาคม 2559 )    

   - ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณทิพวรรณ หรือคุณอุบล โทรศัพท์ 0-2441-0511 หรือ 0-2441-9316-20 ต่อ 1115 หรือ 0-8077-1709-8

กำหนดการฝึกอบรม

    8.30 – 9.00    ลงทะเบียน
    9.00 - 10.30  สารทำให้ยางคงรูป
   10.30 - 10.45 รับประทานอาหารว่าง
   10.45 - 12.00  สารตัวเร่งปฏิกิริยา   สารกระตุ้น  และสารหน่วงปฏิกิริยา
   12.00 - 13.00  รับประทานอาหารกลางวัน
   13.00 - 14.45  สารป้องกันการเสื่อมสภาพ และสารตัวเติม
   14.45 – 15.00  รับประทานอาหารว่าง
   15.00 - 16.00  สารป้องกันการเสื่อมสภาพ และสารตัวเติม

(บรรยายโดย ดร.พงษ์ธร แซ่อุย : นักวิจัยศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ )

แบบฟอร์มลงทะเบียนและแผนที่

 

PostHeaderIcon การฝึกอบรมเทคโนโลยียางระดับพื้นฐาน (28 มีนาคม 2559)

การฝึกอบรมเทคโนโลยียางระดับพื้นฐาน
(ฺBasic Rubber Technology Course)

28mar2016

   

   ยางธรรมชาติและยางสังเคราะห์  ถือว่าเป็นวัตถุดิบที่เป็นปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งที่ใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ยาง ซึ่งสมบัติของผลิตภัณฑ์ยางจะปรับเปลี่ยนได้ตามชนิดของยาง ซึ่งยางแต่ละชนิดก็มีสมบัติและการนำไปใช้งานที่แตกต่างกัน  ดังนั้นผู้ออกสูตรการผสมควรที่จะมีความรู้  ความเข้าใจ เกี่ยวกับชนิด และสมบัติของยางเหล่านี้โดยละเอียด เพื่อที่จะสามารถเลือกใช้ยางได้อย่างเหมาะสมที่จะให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีสมบัติและคุณภาพตามต้องการ

   ดังนั้นศูนย์วิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยางไทย ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญนี้จึงจัดหลักสูตรนี้ขึ้นโดยหลักสูตรนี้จะบรรยายถึงสมบัติและการนำไปใช้งานของยางชนิดต่าง ๆ ตั้งแต่ยางธรรมชาติและยางสังเคราะห์ โดยวิทยากรที่มีความรู้และความชำนาญจากศูนย์วิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยางไทย ซึ่งการฝึกอบรมครั้งนี้เป็นการปูความรู้พื้นฐานตั้งแต่ ความรู้เรื่องวัตถุดิบ ก่อนที่จะนำไปสู่การฝึกอบรมในหลักสูตรทีจะจัดขึ้นต่อไป

 

วัตถุประสงค์

    เพื่อปูพื้นฐานความรู้ทางด้านวัตถุดิบของผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ชนิดของยางธรรมชาติและยางสังเคราะห์ประเภทต่างๆ ให้แก่ผู้ประกอบการ พนักงานใหม่  หรือบุคคลทั่วไปที่สนใจ  ให้มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับหน้าที่ และสมบัติต่าง ๆ ของยาง เพื่อที่สามารถใช้ในการออกสูตรยางได้อย่างเหมาะสม ให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีสมบัติและคุณภาพตามที่ต้องการ

วิธีการดำเนินการฝึกอบรม

    การบรรยายจำนวน 1 วัน พร้อมเอกสารเนื้อหาการบรรยาย

ผู้เข้าร่วมฝึกอบรม

    ผู้ประกอบการ  พนักงาน จากอุตสาหกรรมยาง และ บริษัทตัวแทนจำหน่ายยาง และสารเคมียางต่างๆ  หรือ บุคคลทั่วไปที่สนใจ

สถานที่ฝึกอบรม

    ห้องทวีวัฒนา ชั้น 6 โรงแรม Salaya Pavilion วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล (วิทยาเขตศาลายา) จ.นครปฐม

เนื้อหาของหลักสูตร

1. หลักการทำนายสมบัติของยางจากโครงสร้างโมเลกุล
2. ความรู้เกี่ยวกับชนิด สมบัติ และการใช้งานของยางประเภทต่าง ๆ ได้แก่
    - ยาง เกรดใช้งานทั่วไป เช่น ยางธรรมชาติ ,IR, SBR, BR, EPDM, IIR, NBR, CR
และยาง Silicone
     - ยางเกรดชนิดพิเศษอื่น ๆ

อัตราค่าลงทะเบียน

- อัตราค่าลงทะเบียน ท่านละ 2,500 บาท
- อัตราค่าลงทะเบียนสำหรับสมาชิกศูนย์ฯ ลด 10% หรือสิทธิพิเศษฟรีตามเงื่อนไข
- อัตราค่าลงทะเบียนสำหรับหน่วยงานราชการ ลด 10%
(รวมค่าอาหารว่าง อาหารกลางวัน และ เอกสารประกอบคำบรรยาย)
มายเหตุ กรณีสำรองที่นั่งแล้วยกเลิก กรุณาโทรแจ้งยกเลิกกับเจ้าหน้าที่อย่างน้อย 1 สัปดาห์ก่อนการอบรม มิฉะนั้นศูนย์ฯ จะเรียกเก็บค่าสำรองที่นั่งเต็มอัตรา

วิธีการชำระค่าลงทะเบียน

   - โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด สาขา ศิริราช ชื่อ บัญชี มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่บัญชี 016-3-00325-6 ภายในวันที่ 23 มีนาคม 2559 ( กรุณาส่งหลักฐานการโอนเงินผ่านทางโทรสาร หมายเลข 0-2441-9378 หรือ e-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน ภายในวันที่ 23 มีนาคม 2559 )    

   - ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณทิพวรรณ หรือคุณอุบล โทรศัพท์ 0-2441-0511 หรือ 0-2441-9316-20 ต่อ 1115 หรือ 0-8077-1709-8

กำหนดการฝึกอบรม

    8.30 – 9.00    ลงทะเบียน
    9.00 - 10.30  - หลักการทำนายสมบัติของยางจากโครงสร้างโมเลกุล
                       - ยางเกรดใช้งานทั่วไป  ได้แก่ ยางธรรมชาติ  และ IR
   10.30 - 10.45 รับประทานอาหารว่าง

   10.45 - 12.00  ยางเกรดใช้งานทั่วไป ได้แก่ ยาง SBR, NBR, CR และ IIR
  12.00 - 13.00  รับประทานอาหารกลางวัน
  13.00 - 14.45  ยางเกรดใช้งานทั่วไป ได้แก่ ยาง BR, EPDM และ Silicone
  14.45 – 15.00  รับประทานอาหารว่าง
  15.00 - 16.00  ยางเกรดชนิดพิเศษอื่น ๆ

(บรรยายโดย ดร.พงษ์ธร แซ่อุย : นักวิจัยศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ )

แบบฟอร์มลงทะเบียนและแผนที่