PostHeaderIcon ห้องปฏิบัติการวิจัยและทดสอบยางล้อ

User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

ความเป็นมา

จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2550 ดำเนินการโดยศูนย์วิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยางไทย โดยเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับการสนับสนุนงบประมาณโดยสำนักงานพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

วัตถุประสงค์

- ให้บริการทดสอบยางล้อเพื่อการรับรองมาตรฐานและเพื่อการวิจัยและพัฒนาของอุตสาหกรรมยางล้อไทย
- ให้การสนับสนุนทางด้านการวิจัยและพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพยางล้อไทยสู่ระดับสากล

ขอบเขตการให้บริการ

การทดสอบยางล้อ

- ประเภทของยางล้อ ยางล้อรถจักรยานยนต์ รถยนต์นั่ง รถบรรทุกขนาดเล็ก รถบรรทุกขนาดใหญ่ และรถโดยสาร
- ประเภทของการทดสอบ
1) ความแข็งแรงของยาง (Plunger Energy)  วัดโดยใช้ Plunger Tester
Plunger Test เป็นเครื่องทดสอบการรับแรงกดและการหลุดของขอบยาง เครื่อง Plunger Test ที่ใช้เป็นของบริษัท EKTRON รุ่น PL-2003
โดยมีรายละเอียดของเครื่องทดสอบดังนี้ 
รายละเอียดต่างๆ ของเครื่อง
- เครื่องทดสอบสามารถทำงานได้ตามมาตรฐาน ASTM F414, F870, DOT571.109, JIS D4230
- ขนาดของยางล้อที่สามารถทดสอบได้ 
- การทดสอบการรับแรงกดอัดบริเวณหน้ายาง สามารถทดสอบกับยางล้อที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 450-1450 มิลลิเมตร ขนาดวงล้อ R10-R24.5 นิ้ว และความกว้างยางล้อ 100-380 มิลลิเมตร
- การทดสอบความแข็งแรงในการรับแรงด้านข้างของยาง สามารถทดสอบกับยางล้อที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 450-1200 มิลลิเมตร และความกว้างยางล้อ 100-380 มิลลิเมตร
- การทดสอบการหลุดของขอบยาง สามารถทดสอบตามมาตรฐานของ JIS D4230 และ DOT 571.109 ขนาดวงล้อที่ใช้เท่ากับ R10-R19 นิ้ว และสามารถใช้วงล้อขนาดอื่นๆ ที่นอกเหนือจากที่มาตรฐานกำหนดได้ตามที่ผู้ทำการทดสอบต้องการ
แรงกดสูงสุดที่เครื่องทดสอบสามารถทำได้
- แรงกดอัดบริเวณหน้ายางที่เครื่องทดสอบทำได้สูงสุดคือ 10,000 กิโลกรัม
- แรงกดอัดบริเวณด้านข้างของยางที่เครื่องทดสอบทำได้สูงสุดคือ 2,500 กิโลกรัม
- ค่าความแม่นยำในการวัดค่าแรงกดอัดเท่ากับ +0.5% ของระยะในการวัดทั้งหมด
- มีระยะการเคลื่อนตัวของลูกสูบที่ใช้ในการกดอัดสูงสุดเท่ากับ 300 มิลลิเมตร
- ใช้ความเร็วในการเคลื่อนตัวของลูกสูบกดอัดเท่ากับ 50 + 2.5 มิลลิเมตรต่อนาที
- เครื่องทดสอบมีหัวทดสอบการรับแรงกด 3 ขนาด คือ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 19 มิลลิเมตร ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 32 มิลลิเมตร และขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 38 มิลลิเมตร
- ชุดทดสอบการหลุดของขอบยางมีให้ 2 แบบ ตามมาตรฐานของ DOT 571.109 ประกอบด้วยชุดทดสอบแบบ A และแบบ B
- มีเพลาที่ใช้สำหรับการทดสอบการรับแรงกดของยางล้อ 3 ขนาด ประกอบด้วยขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 50 มิลลิเมตร ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 60 มิลลิเมตร และขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 90 มิลลิเมตร

 

รูปเครื่องทดสอบการรับแรงกดและการหลุดของขอบยาง (Plunger Test)
การทดสอบที่เครื่องสามารถทำได้
- การทดสอบการรับแรงกด
- การทดสอบการหลุดของขอบลวด
- การทดสอบความแข็งแรงในการรับแรงแนวรัศมี
- การทดสอบความแข็งแรงในการรับแรงด้านข้าง
- การวัดพื้นที่การสัมผัสของยางล้อกับพื้นถนน
- การวิเคราะห์ค่าแรงดันกับการสัมผัสของดอกยางกับพื้นถนน

center

รูปการทดสอบการรับแรงกด

center

รูปผลการทดสอบการรับแรงกด
center
รูปการทดสอบการหลุดของขอบลวด

center

center

รูปการวัดพื้นที่การสัมผัสของยางล้อกับพื้นถนนและการวิเคราะห์ค่าแรงดันกับการสัมผัสของดอกยางกับพื้นถนน
ประโยชน์ที่ได้รับจากการทดสอบ

- ทดสอบเพื่อเปรียบเทียบการรับแรงกดและการหลุดของขอบลวดของยางล้อรุ่นต่างๆ ที่มีจำหน่ายในประเทศไทย
- ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ยางล้อสามารถทดสอบหาค่าการรับแรงกดและการหลุดของขอบยางที่ผลิตขึ้นได้
- สามารถทดสอบเพื่อให้การรับรองมาตรฐานยางล้อของผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ยางล้อได้
- ผู้ประกอบการสามารถทดสอบเพื่อนำไปปรับปรุงคุณภาพยางล้อให้ดียิ่งขึ้น
- เพื่อวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยางล้อของผู้ผลิตที่เป็นคนไทย

2) ความคงทนของยาง (Endurance) วัดโดยใช้ Drum Tester
Drum Test เป็นเครื่องวัดอายุการใช้งานยางล้อแบบวิ่ง เครื่องทดสอบที่ใช้เป็นของบริษัท KAYTON มีเครื่องทดสอบทั้งหมด 3 รุ่น ดังนี้
2.1 เครื่องสำหรับทดสอบยางรถจักรยานยนต์และรถยนต์ รุ่น DTM-350MS มีรายละเอียดต่างๆ ของเครื่องดังนี้
  - เครื่องทดสอบเป็นแบบชนิดการทำงานในแนวตั้งสามารถทดสอบได้ครั้งละ 2 ตำแหน่ง

  - เครื่องทดสอบมีความเร็วในการใช้งานที่ 35 ถึง 350 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

  - เครื่องทดสอบมีแรงที่ใช้ในการกดยางล้อ 0.8 ถึง 29 กิโลนิวตัน
  - ขนาดยางล้อที่สามารถใช้กับเครื่องทดสอบคือขนาด 12 นิ้ว ถึง 24 นิ้ว (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 350 ถึง 700 มิลลิเมตร และ
  ความกว้าง 60 ถึง 150 มิลลิเมตร)
  - ความแม่นยำของความเร็วเท่ากับ +0 ถึง 2 กิโลเมตรต่อชั่วโมง( แสดงผลค่าต่ำสุดได้ 1 กิโลเมตรต่อชั่วโมง)

  - ความแม่นยำของแรงที่ใช้กดยางล้อเท่ากับ + 0.5% ( แสดงผลค่าต่ำสุดได้ 0.1 กิโลนิวตัน)

  - มีระบบควบคุมอุณหภูมิภายในห้องทดสอบยางล้อโดยมีการ ติดตั้งพัดลม และ ฮีตเตอร์ สำหรับควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติบริเวณ
  รอบๆ ยางล้อที่ทดสอบ
  2.2 เครื่องสำหรับทดสอบยางรถยนต์รถบรรทุกขนาดเล็กรุ่น DTM-350PC มีรายละเอียดต่างๆ ของเครื่องดังนี้
   - เครื่องทดสอบเป็นแบบชนิดการทำงานในแนวตั้งสามารถทดสอบได้ครั้งละ 2 ตำแหน่ง
   - เครื่องทดสอบมีความเร็วในการใช้งานที่ 35 ถึง 350 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
   -เครื่องทดสอบมีแรงที่ใช้ในการกดยางล้อ 2.5 ถึง 29 กิโลนิวตัน
   - ขนาดยางล้อที่สามารถใช้กับเครื่องทดสอบคือขนาด 12 นิ้ว ถึง 24 นิ้ว (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 500 ถึง 1000 มิลลิเมตรและความกว้าง 115 ถึง 325 มิลลิเมตร)
   - ความแม่นยำของความเร็วเท่ากับ + 0 ถึง 2 กิโลเมตรต่อชั่วโมง (แสดงผลค่าต่ำสุดได้ 1 กิโลเมตรต่อชั่วโมง)
   - ความแม่นยำของแรงที่ใช้กดยางล้อเท่ากับ + 0.5% ( แสดงผลค่าต่ำสุดได้ 0.1 กิโลนิวตัน)
   - มีระบบควบคุมอุณหภูมิภายในห้องทดสอบยางล้อโดยมีการ ติดตั้งพัดลม และ ฮีตเตอร์ สำหรับควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติบริเวณรอบๆยางล้อที่ทดสอบ
   2.3 เครื่องสำหรับทดสอบยางรถบรรทุกขนาดเล็กถึงขนาใหญ่ รุ่น DTM-200TB มีรายละเอียดต่างๆ ของเครื่องดังนี้
    - เครื่องทดสอบเป็นแบบชนิดการทำงานในแนวตั้งสามารถทดสอบได้ครั้งละ 2 ตำแหน่ง
    - เครื่องทดสอบมีความเร็วในการใช้งานที่ 20 ถึง 200 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
    - เครื่องทดสอบมีแรงที่ใช้ในการกดยางล้อ 10 ถึง 100 กิโลนิวตัน
    - ขนาดยางล้อที่สามารถใช้กับเครื่องทดสอบคือขนาด 16 นิ้ว ถึง 24 นิ้ว (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 750 ถึง 1350 มิลลิเมตร และความกว้าง 190 ถึง 360 มิลลิเมตร)

    - ความแม่นยำของความเร็วเท่ากับ + 0 ถึง 2 กิโลเมตรต่อชั่วโมง (แสดงผลค่าต่ำสุดได้ 1กิโลเมตรต่อชั่วโมง)

    - ความแม่นยำของแรงที่ใช้กดยางล้อเท่ากับ + 0.5% (แสดงผลค่าต่ำสุดได้ 0.1 กิโลนิวตัน)

    - มีระบบควบคุมอุณหภูมิภายในห้องทดสอบยางล้อโดยมีการ ติดตั้งพัดลมและฮีตเตอร์ สำหรับควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติบริเวณรอบๆ ยางล้อที่ทดสอบ
    การทดสอบที่ Drum Test ทั้ง 3 รุ่นสามารถทำได้
    - การทดสอบเพื่อวัดอายุการใช้งานยางล้อแบบวิ่ง
    - เครื่องทดสอบจะมีฟังก์ชันในการแสดงค่าความเร็ว แรงกดที่ยางล้อ ระยะทางที่ใช้ในการทดสอบอุณหภูมิภายในห้องทดสอบ มุมการเคลื่อนที่ของยางล้อและมุมการคงตัว โดยระบบผลในระบบดิจิตอล

    - เครื่องทดสอบมีฟังก์ชันการทำงานได้สูงสุด 20 ขั้นตอน สำหรับความแตกต่างของความเร็ว แรงกดที่ยางล้อ และระยะเวลา การทำงานของเครื่องจะทำงานเป็นลำดับอัตโนมัติโดยใช้คอมพิวเตอร์ควบคุม

    รูปการทดสอบด้วยเครื่อง Drum Tester
    ประโยชน์ที่ได้รับจากการทดสอบ
    - ทดสอบเพื่อเปรียบเทียบอายุการใช้งานของยางล้อรุ่นต่างๆ ที่มีจำหน่ายในประเทศไทย
    - ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ยางล้อสามารถทดสอบหาอายุการใช้งานของยางล้อที่ผลิตขึ้นได้
    - สามารถทดสอบเพื่อให้การรับรองมาตรฐานยางล้อของผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ยางล้อได้
    - ผู้ประกอบการสามารถทดสอบเพื่อนำไปปรับปรุงคุณภาพยางล้อให้ดียิ่งขึ้น
    - เพื่อวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยางล้อของผู้ผลิตที่เป็นคนไทย
    การวิเคราะห์ยางล้อ
    • องค์ประกอบของยางล้อ และวัตถุดิบที่ใช้ชนิดและปริมาณของยาง เขม่าดำ ซิลิกา และสารเคมีอื่นๆ
    • วิเคราะห์องค์ประกอบของยางล้อ โดยใช้เครื่องวิเคราะห์ดังต่อไปนี้
    - เครื่อง Fourier Transform Infrared (FT-IR) Spectroscopy
    - เครื่อง Thermo Gravimetric Analyzer (TGA)
    - เครื่อง Gas Chromatography – Mass Spectrometry (GC/MS)
    - เครื่อง Atomic Absorption Spectrophotometers (AA)
    - เครื่อง Scanning Electron Microscope (SEM) / Energy Dispersive X-Ray Fluorescence Spectrometer (EDX)
    อัตราประมาณราคาค่าทดสอบยางล้อต่อ 1 ประเภทการทดสอบ
    ประเภทการทดสอบ ราคา
    1. ยางรถจักรยานยนต์ 10,000 บาท
    2. ยางรถยนต์-ซีดาน 12,500 บาท
    3. ยางรถยนต์-4WD 14,000 บาท
    4. ยางรถบรรทุกเล็ก 20,000 บาท
    5. ยางรถบรรทุกใหญ่ 20,000 บาท
        แบบฟอร์มการขอใช้บริการ
     
    ค้นหา
    ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม