ฐานข้อมูลอุตสาหกรรมยางไทย

- สถิติยางและผลิตภัณฑ์ยางของประเทศไทย

- อุตสาหกรรมยางล้อ

- อุตสาหกรรมถุงมือยาง

- อุตสาหกรรมเส้นด้ายยาง

- อุตสาหกรรมถุงยางอนามัย

- อุตสาหกรรมชิ้นส่วนยาง

- อุตสาหกรรมท่อยาง

- อุตสาหกรรมสายพานยาง

ฐานข้อมูลอุตสาหกรรมยางโลก

- อุตสาหกรรมยางล้อ

- อุตสาหกรรมถุงมือยาง

- อุตสาหกรรมเส้นด้ายยาง

- อุตสาหกรรมถุงยางอนามัย

- อุตสาหกรรมชิ้นส่วนยาง

- อุตสาหกรรมท่อยาง

- อุตสาหกรรมสายพานยาง

ติดต่อ

คุณดารณี เจริญสุข

โทรศัพท์: 0 2441 9380

โทรสาร: 0 2441 9378

e-mail: daranee.cha@mahidol.ac.th