กราฟผลผลิตยางธรรมชาติของไทย พ.ศ. 2554-2558

กราฟปริมาณการส่งออกยางของไทยแยกตามประเภท พ.ศ. 2554-2558

กราฟมูลค่าการนำเข้าผลิตภัณฑ์ยางของประเทศไทย พ.ศ. 2554-2558

กราฟมูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์ในประเทศ พ.ศ. 2554-2558

ติดต่อ

คุณดารณี เจริญสุข

โทรศัพท์: 0 2441 9380

โทรสาร: 0 2441 9378

e-mail: daranee.cha@mahidol.ac.th