สถิติยางของประเทศไทย

     ตารางที่ 1 : ผลผลิตยางธรรมชาติของประเทศไทย
     ตารางที่ 2 : ผลผลิตยางธรรมชาติของประเทศไทยแยกตามประเภท
     ตารางที่ 3 : ปริมาณการส่งออกยางของประเทศไทยแยกตามประเภท
     ตารางที่ 4 : ปริมาณการใช้ยางธรรมชาติในประเทศ
     ตารางที่ 5 : ปริมาณการใช้ยางธรรมชาติของประเทศไทยแยกตามผลิตภัณฑ์
     ตารางที่ 6 : ปริมาณและมูลค่าการนำเข้ายางสังเคราะห์ของประเทศไทยแยกตามประเภท
     ตารางที่ 7 : มูลค่าการนำเข้าผลิตภัณฑ์ยางของประเทศไทย
     
ตารางที่ 8 : มูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์ยางของประเทศไทย
     ตารางที่ 9
: ตลาดส่งออกผลิตภัณฑ์ยาง 10 ประเทศแรกของประเทศไทย    

 

       ตารางที่ 1 : ผลผลิตยางธรรมชาติของประเทศไทย

ปี
ปริมาณการผลิต (ตัน)
อัตราการเติบโต (%)
2548
2,937,158
-1.6
2549
3,136,993
6.8
2550
3,056,005
-2.6
2551
3,089,751
1.1
2552
3,164,379
2.4
ค่าเฉลี่ย
1.2

       ที่มา : สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร
          กราฟแสดงผลผลิตยางธรรมชาติของประเทศไทย  Click

       ตารางที่ 2 : ผลผลิตยางธรรมชาติของประเทศไทยแยกตามประเภท
           หน่วย : ตัน

ปี
ยางแผ่นรมควัน
ยางแท่ง
น้ำยางข้น *
ยางผสม
อื่นๆ
รวม
2548
1,005,700
1,240,265
585,300
36,715
69,178
2,937,158
2549
1,028,930
1,192,055
697,980
138,163
79,865
3,136,993
2550
957,337
1,218,326
663,926
151,437
64,979
3,056,005
2551
973,273
1,282,036
587,047
154,485
92,910
3,089,751
2552
837,294
1,058,892
703,817
487,160
77,216
3,164,379

       * น้ำหนักเนื้อยางแห้ง
      ที่มา : สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร
       กราฟแสดงผลผลิตยางธรรมชาติของประเทศไทยแยกตามประเภท Click

       ตารางที่ 3 : ปริมาณการส่งออกยางของประเทศไทยแยกตามประเภท
           หน่วย : ตัน

ปี
ยางแผ่นรมควัน
ยางแท่ง
น้ำยางข้น *
อื่นๆ
รวม
มูลค่า (ล้านบาท)
2548
920,972
1,109,327
488,675
113,424
2,632,398
148,868.45
2549
938,984
1,069,345
555,905
207,439
2,771,673
205,361.45
2550
861,326
1,103,848
510,489
183,099
2,703,762
194,338.73
2551
796,549
1,132,135
509,375
184,472
2,675,283
223,628.23
2552
694,510
950,574
595,550
485,559
3,143,692
146,263.60

       * น้ำหนักเนื้อยางแห้ง
      ที่มา : สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร (ปริมาณ)
       ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ (มูลค่า)

       กราฟแสดงการส่งออกยางแยกตามประเภท     Click
   
  

       ตารางที่ 4 : ปริมาณการใช้ยางธรรมชาติในประเทศ

ปี
ปริมาณการใช้ยาง (พันตัน)
อัตราการเติบโต (%)
2548
334.6
5.0
2549
320.9
- 4.1
2550
373.7
16.5
2551
397.6
6.4
2552
399.4
0.5
ค่าเฉลี่ย
4.8

       ที่มา : International Rubber Study Group
        กราฟแสดงปริมาณการใช้ยางธรรมชาติในประเทศ  Click

       ตารางที่ 5 : ปริมาณการใช้ยางธรรมชาติของประเทศไทยแยกตามผลิตภัณฑ์
           หน่วย : ตัน

ประเภท
2548
2549
2550
2551
2552
ยางยานพาหนะ
139,790
137,153
170,893
208,886
233,257
ยางยืด
43,752
68,179
72,193
54,108
50,107
ถุงมือยาง
57,658
52,312
54,808
52,436
42,635
ยางรัดของ
25,412
16,382
17,232
21,657
23,806
ยางรถจักรยานยนต์
24,526
21,577
29,589
29,614
22,787
รองเท้า
10,627
4,860
4,759
5,055
5,419
สายพาน
3,386
1,318
1,370
1,862
2,457
ยางหล่อดอก
7,632
6,143
6,212
5,943
2,153
เครื่องมือทางการแพทย์/วิทยาศาสตร์
1,424
907
840
831
1,706
กาว
1,522
1,553
2,430
2,591
1,659
อะไหล่รถยนต์
4,210
1,227
1,435
2,091
1,556
พื้นรองเท้า
2,966
3,632
4,162
1,249
1,422
ถุงยางอนามัย
-
210
291
281
1,396
ท่อยาง
763
950
964
940
529
ผลิตภัณฑ์ฟองน้ำ
489
364
419
395
371
ลูกโป่ง
510
28
140
139
152
อื่นๆ
9,982
4,090
5,922
9,517
8,003
รวม
334,649
320,885
373,659
397,595
399,415

       ที่มา : สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร
       กราฟการใช้ยางธรรมชาติแยกตามประเภทผลิตภัณฑ์    Click

       ตารางที่ 6 : ปริมาณและมูลค่าการนำเข้ายางสังเคราะห์ของประเทศไทยแยกตามประเภท
           ปริมาณ : ตัน
           มูลค่า : ล้านบาท (CIF)

ประเภท
2548
2549
2550
2551
2552
ปริมาณ
มูลค่า
ปริมาณ
มูลค่า
ปริมาณ
มูลค่า
ปริมาณ
มูลค่า
ปริมาณ
มูลค่า
SBR (Latex)
6,664
641.86
8,436
835.94
6,888
690.03
10,177
1,061.99
9,012
1,102.52
XSBR (Latex)
3,713
140.46
2,398
102.53
2,635
87.74
1,527
49.61
555
22.4
SBR
46,766
2,957.01
172,564
3,328.51
53,016
3,243.93
5,104
316.23
-
-
BR
18,505
1,321.28
15,614
1,109.97
19,038
1,286.62
1,341
104.86
-
-
IIR
20,564
2,214.37
22,143
2,931.01
22,420
2,446.83
25,551
3,374.25
17,070
2,053.16
CIIR
633
69.17
612
75.31
847
89.95
2,834
441.81
2,322
262.29
CR (Latex)
3,333
151.18
3,461
145.34
4,468
198.55
5,773
324.54
5,822
353.39
CR
8,573
878.95
9,272
1,078.03
8,716
1,190.87
8,325
1,201.56
6,020
705.74
NBR (Latex)
13,100
593.33
10,627
436.88
15,858
648.17
15,955
759.17
31,891
1,127.05
NBR
11,036
1,088.19
10,231
1,032.38
12,216
1,048.72
14,697
1,561.89
9,788
778.78
IR
2,728
258.55
6,029
573.30
5,786
463.66
6,265
639.98
3,866
368.67
EPDM
19,657
1,825.52
9,272
1,078.03
21,775
1,922.24
23,421
2,286.48
15,085
1,412.52
Others
35,618
1,811.87
61,829
3,239.28
65,395
2,917.32
7,512
445.63
734
103.65
รวม
190,890
13,951.74
332,488
15,966.51
239,058
16,234.63
128,482
12,568
102,165
8,290.17

       ที่มา : สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร
       กราฟแสดงปริมาณการนำเข้ายางสังเคราะห์   Click
       กราฟแสดงมูลค่าการนำเข้ายางสังเคราะห์     Click

       ตารางที่ 7 : มูลค่าการนำเข้าผลิตภัณฑ์ยางของประเทศไทย
           หน่วย : ล้านบาท

ประเภท
2548
2549
2550
2551
2552
ยางยานพาหนะ
3,978.27
5,155.17
6,794.40
6,809.02
7,503.06
ท่อยาง
2,556.51
2,807.35
2,929.66
3,678.04
2,665.93
สายพาน
1,302.04
1,620.57
864.92
906.78
864.97
ยางคอมพาวด์
826.86
888.01
1,273.78
1,278.43
858.79
ยางปูพื้น
121.61
119.29
89.90
818.79
730.10
ยางใน
459.22
709.80
732.31
768.58
711.79
ถุงมือยาง
476.46
671.26
625.39
738.46
646.97
ปะเก็น/ซีลยาง
725.73
643.36
668.27
715.63
628.67
ยางรีเคลม
99.28
129.40
149.37
192.24
123.05
ผ้ายาง
187.61
193.47
176.52
141.92
98.05
ยางลบ
38.54
30.18
35.62
29.13
40.67
ยางวัลคาไนซ์
532.54
217.06
151.97
31.54
33.71
ยางยืด
55.98
65.30
37.36
9.5
19.14
ยางรัดของ
45.39
26.14
9.14
9.68
6.73
อื่นๆ
10,712.05
11,499.43
12,309.67
12,263.83
9,100.49
รวม
22,118.09
24,791.55
26,871.62
28,430.78
24,059.12

       ที่มา : สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร
       กราฟแสดงมูลค่าการนำเข้าผลิตภัณฑ์ยางของไทย พ.ศ 2552   Click

       ตารางที่ 8 : มูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์ยางของประเทศไทย
           หน่วย : ล้านบาท

ประเภท
2548
2549
2550
2551
2552
ยางยานพาหนะ
34,574.91
43,582.99
53,718.31
66,591.44
68,726.08
ยางคอมพาวด์
4,202.56
12,926.81
11,865.31
17,685.55
28,795.91
ถุงมือยาง
26,078.08
27,287.84
25,274.01
28,017.27
28,623.33
ยางยืด
4,629.52
6,865.99
6,406.10
6,513.54
7,645.66
ท่อยาง
3,496.42
4,059.69
4,697.83
5,734.92
3,579.22
ถุงยางอนามัย
1,843.65
1,796.29
2,060.77
2,256.83
2,467.35
ยางใน
1,661.40
1,900.54
2,206.96
2,362.67
2,432.40
สายพาน
1,256.13
1,057.17
2,344.86
2,441.07
2,141.28
ปะเก็น/ซีลยาง
2,324.06
2,743.37
2,636.61
2,446.13
2,021.54
ยางรัดของ
1,912.34
2,468.10
1,855.03
2,113.81
1,891.56
ยางปูพื้น
457.30
484.48
642.07
446.53
761.33
ผ้ายาง
562.94
572.75
336.64
221.19
213.21
หัวนมเลี้ยงทารก
211.05
184.33
147.48
124.08
81.29
ยางวัลคาไนซ์
611.3
292.52
214.14
93.36
75.09
ยางลบ
32.49
28.23
63.41
43.63
23.12
ยางรีเคลม
22.03
32.70
25.92
28.04
13.07
ผลิตภัณฑ์ยางอื่นๆ
10,474.49
11,293.24
11,698.69
12,788.57
2,517.05
รวม
94,350.67
117,577.04
126,194.14
149,908.63
152,008.49

       ที่มา : สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร
       กราฟแสดงมูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์ยางของไทย พ.ศ.2552    Click

       ตารางที่ 9 : ตลาดส่งออกผลิตภัณฑ์ยาง 10 ประเทศแรกของประเทศไทย    
           หน่วย : ล้านบาท

อันดับ
ประเทศ 2548 2549 2550 2551 2552
1
สหรัฐอเมริกา
24,934.18
29,238.92
29,657.98
31,515.47
29,503.35
2
จีน
5,110.87
10,738.37
11,930.83
15,807.83
26,656.17
3
ญี่ปุ่น
9,028.83
10,230.77
10,421.37
13,218.51
10,810.9
4
มาเลเซีย
5,405.36
8,339.30
6,207.00
8,312.77
9,427.36
5
เวียดนาม
1,865.46
2,477.23
3,356.31
4,635.03
5,730.89
6
ฮ่องกง
3,966.81
5,693.13
5,085.32
5,844.05
5,675.91
7
เยอรมนี
3,097.79
3,935.65
4,965.64
5,267.63
5,093.97
8
ออสเตรเลีย
2,339.83
3,499.75
4,331.32
5,236.85
4,901.33
9
อินโดนีเซีย
1,876.14
1,796.97
3,055.32
4,187.06
3,148.90
10
เบลเยียม
1,860.84
2,463.41
3,544.05
4,138.27
2,620.64
รวม 10 ประเทศ
59,486.11
78,413.50
82,555.14
98,163.47
103,569.42
อื่นๆ
34,608.15
38,856.00
43,656.35
51,750.87
49,230.63
มูลค่ารวม
94,094.26
117,269.50
126,211.49
149,914.34
152,800.05

     ที่มา :  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์