บริการพัฒนาบุคลากร

บริการพัฒนาบุุคลากรดังต่อไปนี้

  • - การจัดหลักสูตรฝึกอบรมอบรมระยะสั้น

  • - การจัดอบรมในโรงงาน

  • - การจัดสัมมนา

แผนหลักสูตรอบรมปี พ.ศ. 2561 (รายละเอียดเพิ่มเติม )

ประเภท หลักสูตรอบรม จำนวนวัน กำหนดจัด
1. หลักสูตรเบื้องต้นสำหรับบุคคลทั่วไป เทคโนโลยียางสำหรับบุคคลทั่วไป (รายละเอียดเพิ่มเติม) 1 15 กุมภาพันธ์ 2561
2. หลักสูตรพื้นฐาน เทคโนโลยียางพื้นฐาน (รายละเอียดเพิ่มเติม) 2 19 – 20 กุมภาพันธ์ 2561
3. หลักสูตรเฉพาะด้าน เทคโนโลยีการออกสูตรยาง และการเตรียมยางคอมพาวด์ 2 22 -23 มีนาคม 2561
4. หลักสูตรพื้นฐาน เทคโนโลยีน้ำยางพื้นฐาน 2 17-18 พฤษภาคม 2561
5. หลักสูตรเฉพาะด้าน เทคโนโลยีการผสมยาง 1 22 พฤษภาคม 2561
  เทคโนโลยีการเพิ่มมูลค่าของเศษยาง 1 20 มิถุนายน 2561
  ศาสตร์การไหลของยาง 1 27 มิถุนายน 2561
  การออกแบบและพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ยาง
ด้วยระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์
1 4 กรกฎาคม 2561
  เทคโนโลยีการติดของยาง 1 19 กรกฎาคม 2561
  เทคโนโลยีการทดสอบยางล้อ 1 16 สิงหาคม 2561
  เทคโนโลยียางเทอร์โมพลาสติก   22 สิงหาคม 2561
6. หลักสูตรเชิงปฏิบัติการ การทดสอบยางและผลิตภัณฑ์ยาง 2 รอกำหนด
 
** หมายเหตุ:หลักสูตรอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมได้ ตามความเหมาะสม

หลักสูตรอบรมปี พ.ศ. 2560

วันที่ หลักสูตรอบรม
5 ตุลาคม 2560 Principle and Understanding of Rubber Process Analyser (RPA) 
18 พฤษภาคม 2560 การทดสอบยางล้อตามมาตรฐานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในอุตสาหกรรมยางล้อ
15 มีนาคม 2560 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสมบัติรีโอโลยีของพอลิเมอร์
23 กุมภาพันธ์ 2560 ความรู้เกี่ยวกับยาง
27 เมษายน 2559 การอบรมสารเคมีสำหรับยางแห้ง
28 มีนาคม 2559 การฝึกอบรมเทคโนโลยียางระดับพื้นฐาน

ติดต่อ

  คุณทิพวรรณ โกวิทธีรวุฒิ
  โทรศัพท์: 0 2441 0511
  โทรสาร: 0 2441 9378
  e-mail: tippawan.kow@mahidol.ac.th