บริการพัฒนาบุคลากร

บริการพัฒนาบุุคลากรดังต่อไปนี้

  • - การจัดหลักสูตรฝึกอบรมอบรมระยะสั้น
  • - การจัดอบรมในโรงงาน
  • - การจัดสัมมนา

หลักสูตรอบรมปี พ.ศ. 2560

วันที่ หลักสูตรอบรม  
18 พฤษภาคม 2560 การทดสอบยางล้อตามมาตรฐานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในอุตสาหกรรมยางล้อ
15 มีนาคม 2560 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสมบัติรีโอโลยีของพอลิเมอร์

28 กุมภาพันธ์ 2560 ความรู้เกี่ยวกับยาง

     

ติดต่อ

  คุณทิพวรรณ โกวิทธีรวุฒิ
  โทรศัพท์: 0 2441 0511
  โทรสาร: 0 2441 9378
  e-mail: tippawan.kow@mahidol.ac.th