บริการพัฒนาบุคลากร

บริการพัฒนาบุุคลากรดังต่อไปนี้

  • - การจัดหลักสูตรฝึกอบรมอบรมระยะสั้น

  • - การจัดอบรมในโรงงาน

  • - การจัดสัมมนา

หลักสูตรอบรมปี พ.ศ. 2560

วันที่ หลักสูตรอบรม  
5 ตุลาคม 2560 Principle and Understanding of Rubber Process Analyser (RPA) 
18 พฤษภาคม 2560 การทดสอบยางล้อตามมาตรฐานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในอุตสาหกรรมยางล้อ
15 มีนาคม 2560 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสมบัติรีโอโลยีของพอลิเมอร์
23 กุมภาพันธ์ 2560 ความรู้เกี่ยวกับยาง
27 เมษายน 2559 การอบรมสารเคมีสำหรับยางแห้ง  
28 มีนาคม 2559 การฝึกอบรมเทคโนโลยียางระดับพื้นฐาน  

ติดต่อ

  คุณทิพวรรณ โกวิทธีรวุฒิ
  โทรศัพท์: 0 2441 0511
  โทรสาร: 0 2441 9378
  e-mail: tippawan.kow@mahidol.ac.th